Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab til Sportsklubben 2000

§ 1 Medlemskabet

Medlemsskabet giver dig ubegrænset adgang til træning i Sportsklubben 2000.

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares personoplysninger i Sportsklubben 2000´s medlemssystem. Bestyrelsen og instruktører adgang til disse. Du har som medlem hos Sportsklubben 2000 selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet.

 

§ 2 Indmeldelse

Man melder sig ind i Sportsklubben 2000 via hjemmesiden. Ved indmeldelse tilmeldes aftalen DIBS (betalingskort), og betalingskortet trækkes med det samme for perioden frem til den første automatiske trækning. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned.

Alle almindelige medlemskaber har en bindingsperiode på 3 måneder ved opstart.

Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne jf betingelserne for udmeldelse. I tillæg til den månedlige betaling vil eventuelle gebyrer for manglende fremmøde blive opkrævet sammen med kontingentbetalingen.

 

§ 3 Udmeldelse

Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af Sportsklubben 2000 med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Alle almindelige medlemskaber har en bindingsperiode på minimum 3 måneder. Medlemskaber vundet ved konkurrencer eller via kampagner o.l. er ikke betegnet som almindelige medlemskaber og har derfor løbende måned + 1 måneds opsigelse og ikke 3 måneder binding.

Man er ikke udmeldt før man har modtaget en kvittering herpå.

 

§ 4 Manglende betaling/For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS/DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid vil medlemsskabet automatisk blive stillet i bero, indtil kontingentet er betalt. I den periode vil det ikke være muligt at deltage i klubbens træning og aktiviteter.

 

§ 5 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 

§ 6 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på appen ”Sport Solution Booking” eller via onlinebookingen (Booking.sport-solution.com) under ”profil”. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Sportsklubben 2000 uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

 

§ 7 Tilmelding/afmelding af hold

Tilmelding sker via app. Man kan tilmelde sig holdtræning indtil fem minutter før aktivitet-start. Ved fremmøde til hold, tjekker instruktøren deltagerne ind. Instruktøren kan tjekke deltagerne ind indtil 10 minutter efter aktivitet-start. Møder man ind senere end det, bliver man registreret som ikke-fremmødt, og man vil blive pålagt et gebyr pr. hold af den til enhver tid gældende pris. Gebyret vil blive lagt oven i den månedlige kontingentbetaling.

Afmelding af hold skal ske senest to timer før aktivitet-start.

Man kan tilmelde sig op til 10 hold 28 dage ud i fremtiden.

Sportsklubben 2000 kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter ”først til mølle”-princippet.

 

§ 8 Ændringer

Sportsklubben 2000 forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Sportsklubben 2000´s hjemmeside.

 

 § 9 Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Medlemmer under 18 år har ikke mulighed for at træne Crosstraining.

 

 § 10 Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Sportsklubben 2000. Dette gælder, uanset om træning foregår på et af Sportsklubben 2000’s hold eller i forbindelse med et arrangement udenfor (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af eller relateret til Sportsklubben 2000). Sportsklubben 2000 tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

 

§ 11 Værdigenstande

Sportsklubben 2000 bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

 

§ 12 Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Sportsklubben 200s personale, skal altid følges. Sportsklubben 2000 kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.

 

§ 13 Force majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses fx som følge af aflysninger i hallen, reparation af anlæg, hærværk eller andre uforudsete hændelser.

 

§ 14 Eksklusion af medlem

Sportsklubben 2000 kan tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning.

 

§ 15 Fortrydelsesret

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på dette websted. Har du købt en ydelse, fx et abonnement, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, fx et abonnement, skal du rette henvendelse til os inden udløbet af fortrydelsesretten. 

 

§ 16 Medlembetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Sportsklubben 2000.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter din udmeldelse af foreningen. Herefter anonymiserer vi dine data. Ønskes det, at vi sletter personlige data, kan aktivt medlemsskab af Sportsklubben 2000 ikke opretholdes.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler nødvendige personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Således efterlever vi Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018.

 

Forbehold

Sportsklubben 2000 tager forbehold for tryk- og prisfejl og forbeholder sig ret til løbende at justere aktivitetsudbuddet og aktiviteternes indhold.

 

 

Sportsklubben 2000 hører under Frederiksberg Idræts-Union, Jens Jessens Vej 16, 2000 Frederiksberg.